การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( พ.ศ. 2537 )


สัมพันธภาพระหว่างบิดากับบุตรสาววัยรุ่นตอนต้นที่มีผลต่อบุคลิกภาพด้านการปรับตัวทางสังคม

วสพร นิชรัตน์ | กาญจนา ลุศนันทน์ |

หน้า 1-6


ความพึงพอใจที่มีต่อเสื้อโอกาสปกติของสตรีที่สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตำรวจ

อุราวรรณ วัฒนะสุข | กรรณีย์ ถาวรสุข |

หน้า 7-14


การเผาไหม้ของผ้าฝ้ายที่ใช้หุ้มเบาะ: ผลของโครงสร้างผ้า การตกแต่งทนไฟ และการใช้ตะแกรงลวดรองใน

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | เฉลียว หมัดอิ้ว |

หน้า 15-26


ฉลากคุณค่าทางโภชนาการกับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง

กรกมล จำรัสโรมรัน | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |

หน้า 27-33


การบริโภคอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่น

อบเชย วงศ์ทอง |

หน้า 34-38


การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

วิไลวรรณ กระจาย | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |

หน้า 39-46


การผลิตซีอิ้วจากโปรตีนถั่วเขียว

อังกาบ บุณยัษฐิติ | กิตติ วัฒนเสริมกิจ | อริยา สาตรพันธุ์ | ปัทมาวดี สุทัศน์ | อัจฉรี หังสสูต | นิภา มาแจ้ง |

หน้า 47-54


สารปนเปื้อนในอาหารหาบเร่แผงลอย

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ |

หน้า 55-63


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University