เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2548 )


ความหลากหลายของชนิดหอยทะเลและการแพร่กระจายในแนวปะการังบริเวณเกาะครามและเกาะครามน้อย จังหวัด ชลบุรี

ไพลิน จิตรชุ่ม | ธีระพงศ์ ด้วงดี |

หน้า 10-17


ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำคุณภาพดินตะกอน ต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา

บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |

หน้า 42-49


การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก

วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นนทวิทย์ อารีย์ชน | องอาจ เลาหวินิจ | ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ |

หน้า 50-58


การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอยมุกน้ำจืด โดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยอนุภาคนิวตรอน

พรรณี พักคง | อุทัยวรรณ โกวิทวที | วิเชียร รัตนธงชัย | พันธ์ทิพย์ ยังเจิมจันทร์ |

หน้า 59-65


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University