เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


ความสัมพันธ์ค่าแอนติบอดีไวรัสพิษสุนัขบ้ากับเพศ อายุ จำนวนครั้งและระยะเวลาหลังการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

องอาจ เลาหวินิจ | สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส |

หน้า 417-423


ชนิดและสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิในลำไส้ไก่พื้นเมืองชำแหละในตลาดสด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 2559

รุจีรัตน์ วรสิงห์ | มิ่งขวัญ นิยมจิตร์ | ปณิธิ ถาวระ | อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี |

หน้า 424-433


การประเมินค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รักษาด้วยเคมีบำบัด

จุฑาพร เปี่ยมวารี | พันพิชา สัตถาสาธุชนะ | ทัศนีย์ เจริญทรง |

หน้า 434-440


การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของยาปฏิชีวนะในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา

อักษร แสงเทียนชัย | วิน สุรเชษฐพงษ์ | อุสุมา เจิมนาค | นภสร เผ่าชูศักดิ์ |

หน้า 451-456


การประเมินผลวิธี Agar gel immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ

สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ | ธีระ รักความสุข | สมชัย สัจจาพิทักษ์ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | วิทย์ เลิศแสง | สิริลักษณ์ จาละ |

หน้า 457-463


แนวโน้ม และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบผิวหนังและปัสสาวะของสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัชพล รุ่งโรจน์ | เฉลิมพล เล็กเจริญสุข | ชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธ์ | จันทิมา พฤกษากร |

หน้า 464-471


ระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone, testosterone, cortisolและ thyroxine ในซีรั่มเต่าตนุในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม ที่เลี้ยงแบบกักขัง ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง

ภุมเมศ ชุ่มชาติ | ชลาทิพ จันทร์ชมภู | พรชัย สัญฐิติเสรี | ธีระพล ศิรินฤมิตร | เกษกนก ศิรินฤมิตร |

หน้า 479-486


รายงานสัตว์ป่วย: การวินิจฉัยความพิการของผนังหน้าท้องแต่กำเนิดในลูกแมวก่อนคลอด โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

เสลภูมิ ไพเราะ | ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย | ปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร | กมลชนก ศิลป์มณีพันธ์ | พงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา | เกษกนก ศิรินฤมิตร |

หน้า 487-493


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University