รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ( พ.ศ. 2527 )


ลักษณะทางเคมีและการประเมินความอุดมสมบูรณ์จากค่าวิเคราะห์ของดินบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับเหมืองดีบุก และป่าชายเลน จังหวัดระนอง

เชาวน์ ยงเฉลิมชัย | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |

หน้า 1-16


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University