เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ภูวเรศ อับดุลสตา | วรรณดี สุทธินรากร |

หน้า 1-8


การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งและการสะท้อนความคิด เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

จาริยา เชิญชัยภูมิ | จิตตมาส สุขแสวง | จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ |

หน้า 9-16


การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน

อวยพร ตั้งธงชัย | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ | จิตตินันท์ บุญสถิรกุล | ชลาธิป สมาหิโต | อรพรรณ บุตรกตัญญู | มฤษฎ์ แก้วจินดา |

หน้า 17-22


การสร้างชุดสาธิตสำหรับการสอนเคมี เรื่องหลักเลอชาเตอริเอ เพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ฐิติมา อรุณรังษี | กานดา ว่องไวลิขิต |

หน้า 23-30


ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความแตกต่างระหว่างเพศที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ธิตยา คำควร | เอกภูมิ จันทรขันตี | ปกรณ์ วรรธนะอมร |

หน้า 31-38


การพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่องการลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยใช้ชุดทดลองไข่เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

กัลยารัตน์ ก้อนแก้ว | ปานันท์ กาญจนภูมิ |

หน้า 39-46


การเปรียบเทียบความคิดอเนกนัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน

กฤติยา กริ่มใจ | กิตติมา พฤกภูษณ |

หน้า 47-53


การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์

เอกพนธ์ กลับใจ | พูนสุข อุดม | สมจิตร อุดม |

หน้า 54-61


การศึกษาแนวคิดเรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาสิณี ขุนรุ่งเรือง | เอกภูมิ จันทรขันตี | ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์ |

หน้า 62-70


ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พิมพ์พิรัญ ปัญโญ | ชาตรี ฝ่ายคำตา |

หน้า 71-79


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University