การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


พฤติกรรมอนามัยทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุทธิรา ปรีชารัตน์ | อัจฉรา นวจินดา |

หน้า 523-532


สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นตอนต้น

เอื้ออารี แจ่มผล | อัจฉรา นวจินดา |

หน้า 533-543


สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดากับบุตรชายวัยรุ่นที่มีผลต่อการปรับปรุงตัวของบุตร: ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในจังหวัดนครราชสีมา

ลักขณา ฤทธิสนธิ | กาญจนา ลุศนันทน์ |

หน้า 545-555


อิทธิพลของการจัดกิจกรรมการสอนที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมทางการอ่านและเขียนของเด็กก่อนวัยเรียน

นัฐนันท์ หัศบำเรอ |

หน้า 557-568


อิทธิพลของการให้รางวัลที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กก่อนวัยเรียน

ระพีพร ศุภมหิธร | นัฐนันท์ หัศบำเรอ |

หน้า 569-576


อิทธิพลของการให้รางวัลและการลงโทษ ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กก่อนวัยเรียน

ลัดดา ปฏิเวชวรรณกิจ | นัฐนันท์ หัศบำเรอ |

หน้า 577-585


สารปรับผ้านุ่ม: ผลต่อสีและความแข็งแรงของผ้าฝ้ายและโพลิเอสเตอร์

สุนันทา คำสุข | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 587-599


ปริมาณและคุณภาพของนมมารดาในเขตชนบทยากจนภาคกลาง

มณฑารพ จักกะพาก | กาญจนา ลุศนันทน์ |

หน้า 601-609


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University