เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


การเสพติดอินเตอร์เนตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัชพงศ์ ตั้งมณี | อรุณี กำลัง |

หน้า 179-186


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุรพงษ์ ชูเดช |

หน้า 187-195


ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

บุญเสริม หุตะแพทย์ |

หน้า 196-201


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์สังคม ทักษะชีวิต และพฤติกรรมสังคมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |

หน้า 202-209


ภาวะผู้นำและรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้นำชุมชนในกรุงเทพมหานคร

อมรา รัตตากร |

หน้า 210-216


รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการลดความวิตกกังวล

ศิรินภา จามรมาน | ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |

หน้า 217-224


ทางเลือกของการจัดการความขัดแย้ง: กรณีโครงการนำร่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ |

หน้า 225-233


การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว: พ.ศ.2468-2477

นันทนา กปิลกาญจน์ |

หน้า 237-244


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University