การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


การศึกษาสภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และความคิดเห็นของชุมชนต่อบทบาทและกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลดี

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา |

หน้า 355-365


ชุมชนกับการพัฒนาป่าชายเลน

บุศริน บางแก้ว | ชเนตตี มิลินทางกูร | นันทนา เลิศประสบสุข |

หน้า 366-374


นโยบายการคลังกับการรักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

วรพิทย์ มีมาก |

หน้า 375-383


20 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งธุรกิจชุมชน

นันทิยา หุตานุวัตร |

หน้า 384-394


โลกานโยบายศาสตร์ กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษานโยบายระหว่างประเทศ

ประภัสสร์ เทพชาตรี |

หน้า 395-402


การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล: ศึกษากรณีเทศบาล

อาคม ใจแก้ว |

หน้า 403-409


ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับบุคลิกภาพ

ปนัดดา ชำนาญสุข |

หน้า 410-418


จินตแผนที่: ตัวชี้วัดศักยภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

อรสา สุกสว่าง |

หน้า 419-427


เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการศึกษาทางด้านสังคม

อรสา สุกสว่าง | สุทธิพงษ์ เกษมกุลศิริ |

หน้า 428-440


การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิรินภา จามรมาน | ปนัดดา ชำนาญสุข | ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |

หน้า 441-448


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University