เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ผลการเสริมสารดูดจับสารพิษแร่ดิน Montmorillonite ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

กนกพร เพชรดี | ชาญวิทย์ แก้วตาปี |

หน้า 763-768


การศึกษาประสิทธิภาพการขุนแพะเนื้อโดยใช้กระถินตากแห้ง

ณัฐเรขา พลศิริ | อชิรา ผดุงฤกษ์ | พงศ์ธร คงมั่น |

หน้า 769-776


ประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันในแพะเนื้อที่เลี้ยงด้วยหญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับกระถิน

ขวัญจิต สัสดีเดช | ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา | จำเริญ เที่ยงธรรม | พงศ์ธร คงมั่น | สมเกียรติ ประสานพานิช |

หน้า 777-784


ผลของระดับข้าวสาลีทั้งเมล็ดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

ขนิษฐา ใสคล้าย | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |

หน้า 785-792


ผลของการเสริมซีสทีอามีนไฮโดรคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและระดับคอร์ติซอลในสุกรขุน

วัลลภ ภูโอบ | เนรมิตร สุขมณี | ศรีสุวรรณ ชมชัย |

หน้า 793-799


ผลของการเสริมเอนไซม์ Alpha-galactosidase ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

ชลลัดดา หารแก้ว | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |

หน้า 808-814


ผลของการเสริมเปลือกถั่วเขียวหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่

ศิริพร นามเทศ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |

หน้า 815-822


ผลของนมผงเทียมและนมเหลือจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโคต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศเมีย

ญาณิศชา นาเอี่ยม | สุริยะ สะวานนท์ | เลอชาติ บุญเอก | ชนณภัส หัตถกรรม | ศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ | สันติชัย ยี่สุ่น | รุจจิโรจน์ แหวนแก้ว |

หน้า 823-830


ประสิทธิภาพการปฏิสนธินอกร่างกายของน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งจากการใช้น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อสูตร MJ-EX2TM

วิไล วิไลมงคล | วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ | ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ | วรรณลักษณ์ ถาวร | วาที คงบรรทัด |

หน้า 831-835


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University