เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกลิ้นจี่พันธุ์ป้าชิด: กรณีศึกษา บี.เอ็น.ฟาร์ม

สินีนาฏ วงค์เทียนชัย | กนกวรรณ ลีจ้อย | ณัฏฐา บุบผา |

หน้า 176-183


การวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอเพื่อการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ตราสินค้าเครื่องสำอาง

นันท์นภัส ภู่ทรัพย์ |

หน้า 275-284


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล | บดินทร์ รัศมีเทศ | กมลพรรณ แสงมหาชัย |

หน้า 285-294


ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทชั้นนำกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

ปานิสรา ทิตาทร |

หน้า 295-304


ความเสี่ยงงานก่อสร้างประเภทงานเปลือกอาคาร กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ปาณิศา ทุยดอย | ดั้นดุสิต โปราณานนท์ |

หน้า 305-314


การรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ศิริพร เชาว์ทัศน์ | หฤทัย นำประเสริฐชัย | ศุภฤกษ์ สุขสมาน |

หน้า 315-322


ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ที่สัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรกลุ่ม Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล |

หน้า 323-332


ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างคุณค่าร่วม: กรณีศึกษา บริษัท พลังงาน x ในโครงการ LED

ชัยประสาน สุรวิชัย | ยุรพร ศุทธรัตน์ | พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ |

หน้า 333-340


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University