เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2552 )


การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบสื่อความหมายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา พื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ดารณี ด่านวันดี | ลักษณา สัมมานิธิ | เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง |

หน้า 1-8


ผลของอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ตามแนวระดับความสูง พื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร

ชำมะเลียง เชาว์ธรรม | ปรีชา ธรรมานนท์ | สุรัตน์ บัวเลิศ |

หน้า 25-32


ผลของการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ต่อองค์ประกอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดในเมล็ดของถั่วเหลืองไทยพันธุ์ สจ. 5

จิรนันท์ คุ้มบัว | กณิตา ธนเจริญชณภาส | โอรส รักชาติ |

หน้า 33-41


ประสิทธิภาพของฝายหินเรียงในการบำบัดโลหะหนักจากน้ำเสียชุมชนของเทศบาล ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

นพพร วงศ์วิวัฒน์ | วิทย์ ธารชลานุกิจ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

หน้า 51-58


ผลของกิจกรรมของชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

จานนท์ ศรีเกตุ | สมนิมิตร พุกงาม | สามัคคี บุณยะวัฒน์ | สุขุม เร้าใจ |

หน้า 59-66


ผลกระทบของโอโซนที่เพิ่มขึ้นต่อการตอบสนองของใบ ผลผลิต เมล็ดและปริมาณโปรตีนของถั่วเหลือง

วิริยาภรณ์ บุญทะปัญญา | โอรส รักชาติ | กณิตา ธนเจริญชณภาส |

หน้า 67-76


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University