รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง ( พ.ศ. 2531 )


การใช้เมล็ดถั่วมะแฮะเพื่อเป็นอาหารสัตว์ปีก 2. ใช้ถั่วมะแฮะเป็นแหล่งของโปรตีน/พลังงานในอาหารไก่เนื้อ

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ | อิเลียต, โรเบิร์ต |

p. 1-11


การศึกษาคุณค่าทางอาหารของขนไก่ป่นชนิดย่อยสลายที่ผลิตในประเทศไทย

ดวงสมร สินเจิมสิริ | อังคณา หาญบรรจง | อุทัย คันโธ | ราชันทร์ บัวบาน |

p. 33-40


การศึกษาระดับของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและกรดไขมันระเหยได้ในของเหลวรูเมนของโคและกระบือที่กินฟางข้าวเป็นอาหารหลัก

ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย | เมธา วรรณพัฒน์ | ฉลอง วชิราภากร |

p. 41-50


ผลของการใช้รำอ่อนและ/หรือใบผักตบชวาแห้ง ร่วมกับฟางหมักยูเรียเลี้ยงโคพื้นเมืองในระยะการเจริญเติบโต

เกษม ทั่งทอง | เมธา วรรณพัฒน์ |

p. 51-61


ผลของการเสริมใบกระถินแห้งระดับต่างๆ ต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโตของโคพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหลัก

สุจิตรา สราวิช | เมธา วรรณพัฒน์ | สมจิตต์ ยอดเศรณี |

p. 63-73


ผลการใช้กากปาล์มน้ำมันในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องและเลี้ยงลูก

ฐานันดร์ ศรีวิสุทธิ์ | นาม ศิริเสถียร | วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ | สมศักดิ์ เพรียบพร้อม |

p. 75-81


อิทธิพลของวิธีการฆ่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรดในเนื้อสุกร 1. อิทธิพลของวิธีการฆ่าแบบไทย วิธีที่ 1 และวิธีการฆ่าแบบสากล

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล | ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ |

p. 89-94


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University