เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


การถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยในปี พ.ศ.2557-2559

นิติพล ธาระรูป | ณัฐวดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช |

หน้า 715-722


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทำการตลาดดิจิทัล

พีรดา ผลเพิ่ม | ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ | พรวรรณ นันทแพศย์ |

หน้า 749-757


ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เฉลิมขวัญ สิงห์วี |

หน้า 818-826


การศึกษาความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึกอบรมต่อการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4

ขวัญกมล สระทองฮ่วม |

หน้า 837-844


อัตลักษณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยในระดับปริญญาตรี

วรณัฏฐ์ สุ่นสวัสดิ์ | ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ | เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ | ดรุณี ภู่ขาว |

หน้า 853-860


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University