เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ปาริฉัตร ชีระชาญโชติ |

p. 150-157


การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่บ้านสามแยก จังหวัดอำนาจเจริญ

ภัทรพล ผูกพันธ์ | สุทธิพงษ์ บุญเกตุ | โสพล อริยานนท์ | วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒ | จักรีพร สารนอก | มธุรดา กีฬา |

p. 321-328


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University