การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


บทบาทของนโยบายการคลังที่มีต่อการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

จิระ บุรีคำ |

หน้า 3-10


การวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขต 3

มานวิภา อินทรทัต |

หน้า 11-18


การย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | โกมล ปราชญ์กตัญญู |

หน้า 19-28


ผลกระทบทางด้านประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม |

หน้า 29-37


ความแตกต่างของรายได้และการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันของครัวเรือนเกษตร

สมพร อิศวิลานนท์ |

หน้า 38-50


ผลกระทบขององค์การค้าโลกที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย : เอื้อประโยชน์หรือไม่?

พริ้วแพร ชุมรุม |

หน้า 53-60


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University