การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรเพศผู้ เพศผู้ตอนโดยผ่าลูกอัณฑะ และเพศผู้ตอนโดยฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์

สมบูรณ์ สุขพงษ์ | อนันต์ ศรีขาว | ชัยณรงค์ คันธพนิต | สมชัย จันทร์สว่าง | ประภาส มหินชัย |

หน้า 12-19


ผลการใช้กากเมล็ดละหุ่งผ่านขบวนการเอ็กซ์ทรูดในอาหารสัตว์ปีก

เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ | เดือนเพ็ญ เพชรพรหม | สุคนธ์ เจียมสวัสดิ์ | สิทธิชัย ชนะสงค์ | สิทธิพงษ์ ขอนแก่น | ปลีโรจน์ ปลื้มสำราญ |

หน้า 20-27


อิทธิพลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อตัวอ่อน ในระยะแรกของการอุ้มท้องของสุกร

ศรีน้อย ชุ่มคำ | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ | สมชัย จันทร์สว่าง | กฤษณ์ มงคลปัญญา | ยรรยง อินทรรักษา | สัมพันธ์ สิงหจันทร์ |

หน้า 39-43


คุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ของโภชนะ ในดักแด้ไหมของไก่กระทงและไก่ที่โตเต็มที่

บุญเลิศ ดีเด่น | กระจ่าง วิสุทธารมณ์ | สุภาพร อิสริโยดม | เสมอใจ ดาวสุโข |

หน้า 53-58


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University