เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


การแพร่กระจายและความหนาแน่นของหอยสองฝาเศรษฐกิจ (หอยแครงลิง และหอยคราง) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

นิติพัฒน์ บุญส่ง | นภาขวัญ แหวนเพชร | จรวย สุขแสงจันทร์ | ธนัสพงษ์ โภควนิช |

p. 285-292


การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา

สาโรจน์ เริ่มดำริห์ | อลงกต อินทรชาติ | นิติพัฒน์ พลอยประดับ | อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ | กนกวรรณ ขาวด่อน |

p. 305-312


ลักษณะของจะงอยปาก และความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวและน้ำหนักของหมึกกระดอง

สนธยา ผุยน้อย | จรวย สุขแสงจันทร์ | ภาวิดา ประสพสุข | รสิตา รื่นหาญ |

p. 313-321


ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulatus (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด

ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร | นภาขวัญ แหวนเพชร | จิตติมา อายุตตะกะ | ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล |

p. 322-329


การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

นิคม ละอองศิริวงศ์ | สุพัฒน์ คงพ่วง | ลักขณา ละอองศิริวงศ์ | ประมัยพร ทองคณารักษ์ | นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ | จุฑารัตน์ กิตติวานิช |

p. 330-337


การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงขุนปูทะเล (Scylla spp.)

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม | วาสนา อากรรัตน์ | สุทิน สมบูรณ์ |

p. 338-346


การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)

วาสนา อากรรัตน์ | วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม | สุทิน สมบูรณ์ |

p. 347-355


พฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนปะการังของนักดำน้ำตื้นบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์ | สุชาย วรชนะนันท์ | ดรรชนี เอมพันธุ์ | อุไรรัฒท์ เนตรหาญ |

p. 356-363


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University