การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่องทศวรรษหน้าการส่งออกของไทย ณ ห้องประชุม ศบ. 210 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( พ.ศ. 2530 )


วิเคราะห์มาตรการของรัฐในการแก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร |

p. 1-24


ศักยภาพของการค้าสินค้าประมง: สัตว์น้ำประเภทหอย

เรืองไร โตกฤษณะ | สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ | ศานิต เก้าเอี้ยน | ปิติ กันตังกุล |

p. 25-57


สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพการส่งออก

ฉัตร ช่ำชอง |

p. 58-75


Brunei's agricultural trade pattern: Implications for the ASEAN

Dusit Jesdapipat | Choosak Jantanopsiri |

p. 76-94


อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นในประเทศไทย

สันติภาพ จินดาแสง |

p. 95-154


ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อความสำเร็จของสภาเกษตร

มาฆะสิริ เชาวกุล |

p. 155-163


การค้าสินค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ |

p. 189-223


ศักยภาพของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ | สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ |

p. 225-306


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University