เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2549 )


ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

สมพล วันต๊ะเมล์ |

หน้า 669-678


การรับรู้ถึงความเท่าเทียมกันของตราสินค้าในธุรกิจบริการด้านโทรคมนาคม : การศึกษาเชิงค้นคว้า

อนุชิต ศิริกิจ | นัทธพงศ์ นันทสำเริง |

หน้า 679-687


ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวและองค์การ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของชีวิต

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ | ชัยพร ภัทรวารีกุล |

หน้า 688-695


ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ | วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ | ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา | วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ | ชินภัทร คันธพนิต | ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี | ธิบดี สกุลวิชญธาดา | ธีรา เอราวัณ | สุเทพ นิ่มสาย |

หน้า 721-726


ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพักของโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

วรรณา ประยุกต์วงศ์ | จิรภา โสภณ | สืบพงศ์ หงษ์ภักดี | ธารี จารุพาสน์ |

หน้า 727-735


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University