รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


ช่องว่างในอนุกรมเชิงอนุพันธ์พีชคณิต

วิเชียร เลาหโกศล |

หน้า 515-523


การแปรสภาพเศษวัสดุการเกษตรท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน

อัจฉรา พันธุ์อำไพ |

หน้า 525-537


ความชื้นสมดุลของพืชและผลไม้เมืองร้อนบางชนิด

เสริม จันทร์ฉาย | อัมพร โพธิ์ใย |

หน้า 539-551


การหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันของแรงโดยวิธีอินทิกรัลตามทาง

สำเนา ผาติเสนะ |

หน้า 553-563


ผลของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรบางชนิดต่อระบบสืบพันธุ์และการสืบพันธุ์ของหนูถีบจักร

วรรณ์ธนา ขนันไทย | ด้วง พุธศุกร์ | ยุทธนา สมิตะสิริ |

หน้า 565-573


การสร้างสายนิวคลีอิคแอซิคทำให้เกิดโรคซึ่งจำลองมาจาก Erysimum Latent Tymovirus

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | Keese, Paul | Gibbs, Adrian |

หน้า 575-583


ความสัมพันธ์ในด้าน genetic recombination ของ Tymovirus กับไวรัสพืชบางกลุ่ม

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | Keese, Paul | Gibbs, Adrian |

หน้า 585-595


ผลของยาไดอะซีแพม (แวเลี่ยม) และคลอไดอะซีพอคไซด์ (ลิเบรี่ยม) ที่มีต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคน

วรนิตย์ ตาปนานนท์ | อมรา คัมภิรานนท์ |

หน้า 597-604


การผลิตสารกำจัดวัชพืชแนวใหม่จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | กิติรัตน์ เงินมีศรี | วิไล สันติโสภาศรี | รังสิต สุวรรณเขตนิคม |

หน้า 605-625


การเพิ่มศักยภาพการย่อยแป้งดิบจากหัวมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์เพคติเนสจากเชื้อรา

พลสัณห์ มหาขันธ์ | วิเชียร กิจปรีชาวนิช | นภา โล่ห์ทอง | เลอลักษณ์ จิตรดอน |

หน้า 627-638


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University