เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2558 )


Study of finite element analysis type to the nonlinear buckling behavior of cellular beams

Phattaraphong Ponsorn | Kitjapat Phuvoravan |

p. 373-380


การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากอ้อย

พงษ์ศักดิ์ พงษ์สัมณะ | ณัฐศักดิ์ บุญมี |

หน้า 381-388


อิทธิพลของชนิดสารตัวเติมที่มีต่อสมบัติของแผ่นฉนวนกันเสียงภายในรถยนต์

กชกร เกียรติเรืองวัฒนา | สมเจตน์ พัชรพันธ์ |

หน้า 389-395


อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกระบวนการสกัดเส้นใยไผ่แบบ Hydrothermal treatment process ด้วยวิธีวิเคราะห์โดย Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)

วศิน ตันตระกูล | วิชัย ศิวะโกศิษฐ | มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 396-403


การประยุกต์ใช้แบบจำลองคาโนในกิจกรรมนำเสนอชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

เดชา นานอก | นัฎฐวิกา จันทร์ศรี |

หน้า 404-411


ผลของความชื้นสัมพัทธ์ต่อความจุการดูดซับสารมลพิษอินทรีย์ของแผ่นพอลิโพรพิลีน

ทับทิม ชาติสุวรรณ์ | มณีรัตน์ องค์วรรณดี |

หน้า 412-419


การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็ม

ธนากร เมียงอารมณ์ | สิรางค์ กลั่นคำสอน |

หน้า 420-427


การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทกในย่านความเร็วต่ำ

พิมพกานต์ บุญจวง | พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล | ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ |

หน้า 428-436


การไฮโดรไลซีสน้ำทิ้งขนมจีนสำหรับผลิตเอทานอล

ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น | สุภาษิต ชูกลิ่น |

หน้า 437-444


การบริหารโครงการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค

นันทวุฒิ ศรีปัดถา | สิรางค์ กลั่นคำสอน |

หน้า 445-452


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University