การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อระบบพัฒนา

ลิลา เรืองแป้น | วารินทร์ ธนาสมหวัง | กุลวรา แสงรุ่งเรือง |

หน้า 3-10


ผลของการสกัดลูกใต้ใบต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ

ภัสสร สวาทะสุข | เครือวัลย์ อ่อนทอง | สถาพร ดิเรกบุษราคม |

หน้า 11-16


การศึกษาทรัพยากรประมงและการเปลี่ยนแปลงประชากรในทะเลสาบสงขลา

อังสุนีย์ ชุณหปราณ |

หน้า 17-26


การทดสอบรูปแบบการเติบโตของหอยกัลปังหา Electroma ovata (Quoy & Gaimard) ในบริเวณเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทวนทอง จุฑาเกตุ | ธนิษฐา ทรรพนันทน์ | สุรพล ชุณหบัณฑิต |

หน้า 27-31


การเก็บรักษาสีธรรมชาติและคุณภาพของกุ้งแห้ง

มยุรี จัยวัฒน์ | นงนุช รักสกุลไทย | วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ์ | เยาวลักษณ์ รัตนพรวารีสกุล |

หน้า 32-40


ความเป็นพิษของโพวิโดน-ไอโอดีนต่อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ และกุ้งกุลาดำวัยอ่อน

นนทวิทย์ อารีย์ชน | รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน |

หน้า 41-48


การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน

นนทวิทย์ อารีย์ชน | รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน |

หน้า 49-55


การใช้เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ กลูตารัลดีไฮด์ และส่วนผสมในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ และความเป็นพิษต่อกุ้งกุลาดำวัยอ่อน

ปณรัตน์ ผาดี | นนทวิทย์ อารีย์ชน |

หน้า 56-67


แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20

บรรจง เทียนส่งรัศมี | ธงชัย ศีลอุดม |

หน้า 68-77


อาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว

ยงยุทธ ทักษิณ | Nanthiya Unprasert | สมศรี งามวงศ์ชน | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ |

หน้า 78-86


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University