เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายาก

สุภัค ลาภอิทธิ | ธงไชย ศรีนพคุณ | ณัฐพล มีฤทธิ์ |

หน้า 25-32


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University