พุทธศาสตร์กับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพที่แท้จริงของชีวิต รวมบทความและบทคัดย่องานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( พ.ศ. 2530 )


เจตคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ |

p. 70


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลือกฟิสิกส์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เลือกเรียนในภาคต้นกับกลุ่มที่เลือกเรียนในภาคปลาย

โสภาพรรณ แสงศัพท์ |

p. 71


การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ ศศานนท์ |

p. 73


การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาใน เต๋า เต็ก เก็ง

ประวิง จิรชวาลวิสุทธิ์ |

p. 75


การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของสไลด์ประกอบเสียง ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ในชีวิต เรื่อง ประชากรศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วฤต พัฒนานุโรจน์ |

p. 80


การวิเคราะห์ actes de parole ในบทสนทนาของหนังสือแบบเรียน Methode orange เล่ม 1

ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์ |

p. 83


ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 1

สุกัญญา เกษรสมุทร |

p. 86


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีให้เทคนิคการจำและไม่ให้เทคนิคการจำ โรงเรียนวัดสะแกราบ จังหวัดลพบุรี

วิบูลย์ ศรีโสภณ |

p. 96


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University