เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


ผลกระทบของระยะเวลาการคงตำแหน่งการดึงต่อพฤติกรรมและกลไกของการล้าแบบจำนวนรอบต่ำในโลหะเชื่อมยูเทกติกดีบุก-ตะกั่ว

ชาวสวน กาญจนโนม้ย |

หน้า 16-22


การนำกลับแพลเลเดียมจากกรดกัดทองใช้แล้วโดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงที่มีสารสกัดไธโอไรดาซีน และกรดโอเลอิก

ณรรฐพล วิจิตรเฉลิมพงษ์ | อุรา ปานเจริญ |

หน้า 23-30


การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของลำน้ำโดยวิธีความลาดชัน-พื้นที่

สุรชัย ลิปิวัฒนาการ | นภาพร รัตนเขมากร | ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล |

หน้า 31-38


การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์เพื่อการจัดสรรน้ำในสภาวะการขาดน้ำจากระบบอ่างเก็บน้ำ: กรณีศึกษาในลุ่มน้ำมูลตอนบน

ทองเปลว กองจันทร์ | วราวุธ วุฒิวณิชย์ |

หน้า 45-54


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University