การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


Research and development of Fyrite flue gas analyzer

Sirikalaya Suvachittanont | Thumrongrut Mungcharoen |

หน้า 113-119


การออกแบบและพัฒนารถขนย้ายเพื่อการเกษตร

สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี | พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ | สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ |

หน้า 120-128


การทดสอบขี้เถ้าลอยเป็นวัสดุอัดแทรกในแอสฟัลต์คอนกรีต

วัชรินทร์ วิทยกุล | สมพงษ์ ชีไธสง |

หน้า 129-136


การปรับปรุงคุณภาพของดินใต้ท้องกว๊านพะเยา

วัชรินทร์ วิทยกุล | สมบัติ ธรรมสอน |

หน้า 137-141


การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยใช้ยางรถยนต์เก่าผสมเพิ่มในแอสฟัลด์ซีเมนต์เกรด 60/70

วัชรินทร์ วิทยกุล | ชาญณรงค์ คูณทวีเทพ |

หน้า 142-146


การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการใส่ค่าโปรแกรม HEC

ไพโรจน์ เกรียงศิริ | ไพศาล พงศ์นรภัทร |

หน้า 147-156


ความชำรุดเสียหายและแนวทางการออกแบบแก้ไขอาคารบังคับน้ำปลายคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้

ศุภกิจ วงศ์แก้ว |

หน้า 157-160


การปรับปรุงระบบตกผลึกไตรโซเดียมฟอสเฟต

จารุณี ไกรแก้ว | พิภพ ธรรมธารัย | อรรถพล บุญญาภิวัฒน์ |

หน้า 163-169


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University