รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การศึกษาชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลฟาร์มโคนม และโรงงานนมพาสเจอไรส์ขนาดเล็ก ที่จังหวัดเชียงราย

ชูรัฐ แปลกสงวนศรี | ลาวัณย์ ไกรเดช |

หน้า 3-17


การวิเคราะห์เซอโรวาร์ของ salmonella ในจิ้งจก จากชุมชนแออัดช่องนนทรีย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เพ็ญศรี ชาญเลิศ | บัญญัติ สุขศรีงาม | อรุณ ปางตระกูลนนท์ |

หน้า 19-28


การแปลงรูปทางชีวภาพของคอเลสเทอรอลเป็น 1, 4-แอนโครสตาไอดีน 3, 17 ไดโอน โดย Mycobacterium sp. BJ-157

จารุวรรณ์ วิมล | ส่งศรี กุลปรีชา | สัณห์ พณิชยกุล |

หน้า 29-43


การผลิตและการศึกษาคุณสมบัติของโมโนคลอนอลแอนติบอดี้ ต่อแอนติเจนร่างกายของพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini)

นันทนา อุสส่าห์กิจ | บิลลิงส์, ปีเตอร์ บี. | สถิตย์ สิริสิงห์ |

หน้า 45-53


การสกัดขั้นต้นของเอ็นไซม์เอทีพีเอสที่ผนังเยื่อล้อมรอบอะไมโลพลาส

ปุณฑริกา หะริณสุต | Takabe, Tetsuko | Akazawa, Takadhi |

หน้า 55-64


แอนโทไซยานินในเปลือกมังคุดและดอกอัญชัญ

ลอลิต้า เมฆสองสี | ลินดา แจ่มจันทร์ |

หน้า 65-67


การวิเคราะห์ชนิดของโปรตีนในสายพันธุ์ถั่วเหลือง

ดวงพร วรสุนทโรสถ |

หน้า 69-78


การวิเคราะห์สมรรถนะของตัวรับแสงอาทิตย์ แบบท่อสุญญากาศ

เสริม จันทร์ฉาย | ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร |

หน้า 79-88


ค่าคงตัวการหน่วงของแก๊สอิเล็กตรอนสองมิติ

สำเนา ผาติเสนะ |

หน้า 89-95


การฉาบกระจกโลหะโดยวิธีสปัทเทอริง

สิริชัย ประเสริฐวงษ์ | สุธี หงษ์สุมาลย์ |

หน้า 97-107


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University