การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมโฮมรูมที่มีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พรทิพย์ แก้วบุญเรือง |

หน้า 837-844


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง แข่งหนังตะลุง โดยการสอนด้วยบทเรียนแถบบันทึกภาพ กับการสอนด้วยบทเรียนแถบบันทึกภาพ กับการสอนแบบธรรมดา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

วินัย ขาวเรือง |

หน้า 845-851


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการอ่านออกเสียงใส่ความรู้สึก กับการอ่านออกเสียงตามปกติ โรงเรียนในกลุ่มหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่งนภา ทองน่วม |

หน้า 853-858


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University