เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


การจัดกลุ่มประสิทธิภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้จากวิธีการ DEA โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์กลุ่ม

อาฟีฟี ลาเต๊ะ | ประสพชัย พสุนนท์ | สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ | ปราณี นิลกรณ์ |

หน้า 3-10


การประเมินความเสี่ยงในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงหอยนางรม ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

สุวรรณา ภาณุตระกูล | ทัศวรรณ ขาวสีจาน | ศิริโฉม ทุ่งเก้า |

หน้า 29-36


การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง การทดสอบความเป็นพิษและการศึกษาการปลดปล่อยดีเอ็นเอของสารประกอบเชิงซ้อนไคโตซานมวลโมเลกุลต่ำที่ถูกกราฟด้วยฟินิลอลานีนและดีเอ็นเอ

รังรอง ยกส้าน | มิทซุรุ อากาชิ |

หน้า 45-52


ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน กระบวนการแอมโมเนียเอสซิมิเลชัน และรงควัตถุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์แสงของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)

อินทิรา ขูดแก้ว | ศรีสม สุวรรณวงศ์ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |

หน้า 53-60


ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ไรบูโรสบิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสและปริมาณน้ำตาลในใบข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

วัลลภ อารีรบ | คณพล จุฑามณี | ปุณฑริกา หะริณสุต | สุรศักดิ์ พรขุนทด |

หน้า 61-67


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University