การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


การศึกษาคุณสมบัติเร่งการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดเมมเบรนจาก Acetobacter และ Gluconobacter

อรวรรณ ชุณหชาติ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | กัญจนา ธีระกุล | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | วราภา มหากาญจนกุล |

หน้า 19-26


การศึกษาผิวเรียบของวัสดุความละเอียดสูงโดยใช้เทคนิคฟีโซ่อินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์

พงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์ | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 27-32


การเหนี่ยวนำการสร้างเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา Humicola lanuginosa (Griffon and Maublanc) Bunce

ขวัญชัย คูเจริญไพศาล | กนก รัตนะกนกชัย | วิเชียร กิจปรีชาวนิช |

หน้า 33-41


การผลิตไซลาเนสและคาร์บอกซีเมททิลเซลลูเลส จาก Bacillus circulans B6 เมื่อเจริญใน xylan medium

ภัทรา ผาสอน | สันทณีย์ รัตติธรรมกุล | กนก รัตนะกนกชัย | คู, คิน เลย์ |

หน้า 56-63


การพัฒนาระบบประมาณราคาค่าก่อสร้างด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลและ AutoCAD

ธีร หฤทัยธนาสันติ์ | ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ | ประสงค์ ปราณีตพลกรัง |

หน้า 71-78


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University