การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 สาขาสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( พ.ศ. 2528 )


โครงการศึกษาการใช้ที่ดินปัจจุบันโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบกับแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน

มนู โอมะคุปต์ | วลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์ |

pt. 2: 14 p.


การสำรวจพื้นที่ปลูกสร้างป่าด้วยภาพดาวเทียมและการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของหมู่บ้านป่าไม้บริเวณภาคเหนือตอนบน

พิสิฐ ศุกรียพงศ์ | รุ่งจรัส หุตะเจริญ | คณิต สงวนตระกูล | กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ | ประสพชัย นามลาพุทธา |

pt. 4: 30 p.


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University