เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2546 )


การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella ในเนื้อไก่ของไทย

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | สุธี ฉิมพลี |

หน้า 28-35


การศึกษาสมบัติของ cDNA ที่เป็นรหัสของเลคตินในใบหม่อน

จันทนา กาญจน์กมล | อมรรัตน์ พรหมบุญ | พรรณนภา ศักดิ์สูง | สุนันทา รัตนาโภ |

หน้า 36-43


สภาพนำยิ่งยวดในแผนภาพควอเทอร์นารีของระบบ (Bi2O3)x(CuO)y(0.8SrCO3+0.2CaCO3)z ที่มีค่า 1 LT=x LT=8, 1 LT=y LT=8,1 LT=z LT=8 ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

พูลศักดิ์ อินทวี | กำชัย ตรีชัยรัศมี | จำนงค์ ฉายเชิด |

หน้า 44-51


สภาพนำยิ่งยวดในแผนภาพควอเทอร์นารีของระบบ (Bi2O3)x(CuO)y(0.8SrCO3+0.2CaCO3) ที่มีค่า 1 LT=x LT=8, 1 LT=y LT=8, 1 LT=z LT=8 ที่มีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส

จำนงค์ ฉายเชิด | กำชัย ตรีชัยรัศมี | สุมิตร์ เขียววิชัย |

หน้า 52-60


ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในการจ้างบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มิ่งขวัญ เหรียญประยูร | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง | อังสนา จั่นแดง | ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล |

หน้า 61-67


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University