เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ

ชาลิสา ศรีหอม | อรอุมา เพียซ้าย | เนตรนภิส เขียวขำ | จำเริญ บัวเรือง |

หน้า 1-8


การผลิตเมล็ดเทียมกระจูดเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ

เปรมฤดี ดำยศ | สมพร ดำยศ | เมฆา ชาติกุล | กาญจนี เตชะวรรักษ์ | จินารัตน์ สายแก้ว |

หน้า 9-16


ประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauvaria bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ต่อตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus (Hemiptera: Cicadellidae)

รักษ์สุดา คำดี | ปาริชาติ จำรัสศรี | ณิชานันท์ เกินอาษา |

หน้า 17-23


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานิน และ ฟีนอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์

ประภาสิริ องค์รักษ์ | สมนึก พรมแดง | สนธิชัย จันทร์เปรม | อนุรักษ์ อรัญญนาค | กนกวรรณ เที่ยงธรรม | ประกิจ สมท่า | พรศิริ เลี้ยงสกุล |

หน้า 24-31


อิทธิพลของความเข้มแสงจากหลอด LED และระยะเวลาการให้แสงต่อการเจริญเติบโตของคะน้า เบบี้ฮ่องเต้ และผักกาดหอมเรดโอ๊ค

สุนิตา แย้มใหญ่ | ภัทราภรณ์ ภิรมย์จิต | ณัฐกฤตา คำหนู | ฉัตรชัย งามสม | รัฐไกร วัจนคุณอนันต์ | สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว | ตุลา จูฑะรสก |

หน้า 32-38


องค์ประกอบทางโภชนาการในเมล็ดพืชสกุล Vigna พันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่า

ชณานิศ เฉ่งสมบูรณ์ | ประภาสิริ องค์รักษ์ | สนธิชัย จันทร์เปรม | อนุรักษ์ อรัญญนาค | ประกิจ สมท่า | กนกวรรณ เที่ยงธรรม | พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล | พรศิริ เลี้ยงสกุล |

หน้า 39-46


การลดการปนเปื้อนของเชื้อราบนผลพริกขี้หนูระหว่างการเก็บรักษาด้วยวิธีทางกายภาพ

บุญญวดี จิระวุฒิ | รัตตา สุทธยาคม | วีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย |

หน้า 49-56


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University