รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 22 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 30-31 มกราคม 2527 ( พ.ศ. 2527 )


ผลของปริมาณไนไตรท์ต่อคุณภาพของไส้กรอก

เศรษฐศักดิ์ เจริญนาม | มาลัยวรรณ อารยะสกุล | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | บุษบา ยงสมิทธ์ |

ส่วนที่ 1: หน้า 220


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University