เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2550 )


การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนในผืนป่าตะวันตก

ธีรกานต์ ศรีไทยรักษ์ | เตือนใจ นุชดำรงค์ | โกมล แพรกทอง | รัชนี โพธิแท่น |

หน้า 633-642


อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติ

สุปาณี นิยมศิลป | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | เสรี เวชชบุษกร | ปนัดดา ชำนาญสุข |

หน้า 651-658


ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อโปรแกรมสื่อความหมายในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติแหล่งนันทนาการกึ่งธรรมชาติ และแหล่งนันทนาการทางประวัติศาสตร์

วรัทยา พรมชู | สันต์ เกตุปราณีต | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | ปนัดดา ชำนาญสุข |

หน้า 659-666


ผลกระทบจากการทำนากุ้งต่อคุณสมบัติดิน และสังคมพืชป่าชายเลนบริเวณอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชินวัฒน์ พวงยอด |

หน้า 667-674


การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการฐานป่าไม้

นิทัศน์ นุ่นสง | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | วันชัย อรุณประภารัตน์ | อุทิศ กุฏอินทร์ |

หน้า 675-682


การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบสุวรรณภูมิมหานคร

อรวรรณ มนตรีวงค์ | บุญเชิด หนูอิ่ม |

หน้า 683-690


เสียงรบกวนในชุมชน เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

อรนุช แซ่ตั้ง | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | พิชาญ สว่างวงศ์ |

หน้า 691-698


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University