เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


งบดุลของออกซิเจนของระบบการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน

ธนพล ปั้นดี | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

หน้า 619-627


ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสต่อคุณภาพน้ำ และตะกอนดิน ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ร่วมกับปลานิล (Oreochromis niloticus) ในระบบความเค็มต่ำ

ธนิต เบี้ยแก้ว | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ | นิติ ชูเชิด |

หน้า 628-636


ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินอาหาร คุณภาพน้ำและการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน

รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

หน้า 637-647


ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อ Vibrio spp., อัตราการรอดตาย และค่าคุณภาพน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม

จุฑา อาปณกะพันธ์ | นิติ ชูเชิด | ผจงจิตต์ ทองศรี | ไตรสรณ์ แถมมีทรัพย์ | วราห์ เทพาหุดี | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา |

หน้า 648-655


การพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยงานด้านการนับจำนวนแพลงก์ตอนพืช

รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข | วราห์ เทพาหุดี | ไพลิน จิตรชุ่ม | พิรุณ จันทร์เทวี |

หน้า 656-662


การศึกษาคุณภาพน้ำ การเจริญเติบโต การรอดตาย และการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคอีเอ็มเอสในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้ระบบน้ำใส (Clear water)

ผจงจิตต์ ทองศรี | วราห์ เทพาหุดี | นิติ ชูเชิด | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา | มนฑกานต์ สมบูรณ์ | ธนิต เบี้ยแก้ว |

หน้า 663-670


การทำประมงลอบหมึกสาย (กุ๊งกิ๊ง) และผลการจับ บริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

นคเรศ ยะสุข | อนุกรณ์ บุตรสันติ์ | สมบูรณ์ ศิริรักษ์โสภณ | อรอนงค์ ผิวนิล | สืบสิน สนธิรัตน |

หน้า 671-678


การศึกษาคุณลักษณะ cDNA และการตอบสนองของยีน thioredoxin interacting protein (On-TXNIP) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ภายใต้การเหนี่ยวนำด้วยอนุภาคนาโนของธาตุเงิน

กัปภาส ธรรมบัญชา | ณัฐพล อ่อนปาน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 679-686


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University