การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารสัตว์ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

วิรัตน์ สุมน | ณรงค์ สมพงษ์ | ประเดิม ฉ่ำใจ | นาม ศิริเสถียร |

หน้า 482-486


การวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาตามทฤษฎีประสิทธิผลของภาวะผู้นำตามสถานการณ์กลุ่ม ในเขตภาคกลาง

นาถ พันธุมนาวิน |

หน้า 495-511


บทบาท 4 กระทรวงหลักและภาคเอกชนกับการพัฒนาชนบทเพื่อการพึ่งตนเอง

จันทิวา สุรเชษฐพงษ์ | Narumit Sotsuk | มาลินี วิกรานต์ | สนฉัตร พิชัยนุช | อัมพร แก้วสุวรรณ |

หน้า 512-518


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University