การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


ความต้องการลูกพันธุ์หอยนางรมพันธุ์ใหญ่ และความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงเพาะฟัก ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมธี แก้วเนิน |

หน้า 3-9


การบริโภคออกซิเจนของหอยนมสาว Trochus maculatus Linnaeus

ธนิษฐา ทรรพนันทน์ | วิโรจน์ หิรัญชัยพฤกษ์ | สุรพล ชุณหบัณฑิต |

หน้า 10-15


การเพาะพันธุ์ปลาเค้าดำ

สง่า ลีสง่า | เทียนทอง อยู่เวชวัฒนา | สมคิด ดำดัส |

หน้า 16-22


การศึกษาโภชนาการของปลาดุกลูกผสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาสำเร็จรูป

วิมล จันทรโรทัย | พิศมัย สมสืบ | ประเสริฐ สีตะสิทธิ์ |

หน้า 23-31


การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสม เพื่อการใช้วัคซีนของเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่

ชลิดา ชมานนท์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน |

หน้า 32-38


การตรวจสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ที่ลักลอบใช้ในสัตว์น้ำ

ดุษฎี ตันหัน | มยุรี จัยวัฒน์ | นงนุช รักสกุลไทย |

หน้า 39-46


การศึกษาเบื้องต้นของโครงสร้างโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนที่พบในปลาดุก

สมศรี งามวงศ์ชน |

หน้า 47-55


การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของปลานิลคัดพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร

สุภัทรา อุไรวรรณ | รจิต จาละ |

หน้า 56-68


Comparison of cold and heat shocks to induce diploid gynogenesis in Thai walking catfish (Clarias macrocephalus) and potential use of the meiotic gynogens for aquaculture

Uthairat Na-Nakorn |

หน้า 69-79


ความแตกต่างของคุณลักษณะทางชีวเคมีของซีรั่มโปรตีน ของปลาในตระกูลปลานิลที่ศึกษาด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel electrophoresis

ชำนาญ พงษ์ศรี |

หน้า 80-85


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University