การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การวิเคราะห์ผลของระบบปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สุภากร ราชากรกิจ |

หน้า 363-367


ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนลิลิตตะเลงพ่ายที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนและการสอนปกติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ประทุมวรรณ ไทยประทุม |

หน้า 369-375


วิเคราะห์การเรียนการสอนภาษาไทยจากวรรณคดีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สุชาวดี เกษมณี |

หน้า 377-381


ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วการอ่านในใจกับอัตราเร็วการเขียนสรุปความจากวรรณกรรมร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดแพร่

สมศรี บำบัด |

หน้า 383-387


การบริหารการศึกษาเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท: ศึกษากรณีวิทยาลัยเกษตรกรรม

สุทัศน์ ทองแย้ม |

หน้า 389-397


การสำรวจสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรืองอุไร ศรีนิลทา | เพ็ญโฉม ชุมพล |

หน้า 399-410


ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษาโครงการสอนลูกให้ฉลาด ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วาสนา โกสีย์วัฒนา |

หน้า 411-416


อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็กที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย: การวิจัยเชิงวิเคราะห์

เยาวดี วิบูลย์ศรี |

หน้า 417-430


การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู ในกรุงเทพมหานคร

นวล กัลยาณธรรม |

หน้า 431-440


ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนวิชาความรู้ทั่วไปในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2527-2531

โกมล สังขสุวรรณ์ |

หน้า 441-450


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University