เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2552 )


การศึกษาเปรียบเทียบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับความผูกพันองค์การของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจด้านการพลังงานของประเทศไทย

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ |

หน้า 58-66


แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล | ธัญลักษณ์ เมืองโคตร | ภาณิดา รัตนศรีสร้อย | วิจิตร เทิดบารมี |

หน้า 67-74


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University