เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง ( พ.ศ. 2552 )


การศึกษาเบื้องต้นของการแสดงออกของยีนฮีตช็อคโปรตีนในเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันของปลานิล

ณิชนันทน์ ทินปราณี | ชัยชนะ มิตรพันธ์ | ดุสิต เอื้ออำนวย | รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ | สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ |

หน้า 42-47


ผลของสาร Aquanin plus (beta-cyclodextrin cysteamine hydrochloride) ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และระบบภูมคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม ระยะโพสลาร์วา (Litopenaeus vannamei)

ชยพร ทิพย์ศรีมงคล | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |

หน้า 65-72


ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

ชยพร ทิพย์ศรีมงคล | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นิติ ชูเชิด | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 73-80


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University