การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาสัตวศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( พ.ศ. 2528 )


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองและลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองกับโร๊ดไอร์แลนด์เรด

เกรียงไกร โชประการ | วรพงษ์ สุริยจันทราทอง | โอสถ นาคสกุล | พิสมัย นามแดง | อุดร เสนากัสป์ |

ส่วนที่ 3:16 หน้า


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพของไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์ต่างประเทศและไก่ลูกผสมภายใต้สภาพปล่อยฝูงแบบชาวบ้าน

อภิชัย รัตนวราหะ | สุทัศน์ ศิริ | สมจิตต์ บุญสุขใจ |

ส่วนที่ 4:8 หน้า


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University