เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2556 )


การศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ

จุติมาศ เกลี้ยงเกลา | พรทิพย์ เย็นจะบก |

หน้า 421-428


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่และพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ลัดดาวัลย์ เดือนฉาย | พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว |

หน้า 437-443


แนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาด้านจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทย

กฤษณ์กวี จันทขันธ์ | ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว |

หน้า 452-460


การศึกษาการตั้งชื่อเพลงไทยเดิมตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

ราชันย์ ปรึกษา | จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. |

หน้า 461-470


การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ ในช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554

พรทิพย์ เย็นจะบก |

หน้า 476-484


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University