เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2559 )


การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง

จีระพงศ์ ศรีวิชัย |

หน้า 247-254


สมบัติความเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบฟีนอลิกที่เติมผงเถ้าจากธรรมชาติ

เสาวภา ชูศรี | เอกชัย วิมลมาลา | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | ศิรินทร ทองแสง |

หน้า 255-262


ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อประสิทธิภาพของเทอร์โบชาร์จเจอร์

สุเมธ ไสยผอม | สถาพร เชื้อเพ็ง | สืบสกุล คุรุรัตน์ |

หน้า 263-269


เสถียรภาพของการเผาไหม้เอทานอลแบบเปียกที่รอบเดินเบาภายใต้สภาวะส่วนผสมบางในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

สุเดชา ศรีสุวรรณ | สถาพร เชื้อเพ็ง | สืบสกุล คุรุรัตน์ |

หน้า 270-277


Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from indigenous vegetables in Southern Thailand

Supasit Chooklin | Armenah Boojan | Darunee Rodruayruen | Weerapong Chiansong | Sutasinee Sriwilai |

p. 278-286


สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้

กีรติกานต์ นิลยอง | เอกชัย วิมลมาลา | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง |

หน้า 287-294


การสร้างและประเมินเครื่องยีน้ำตาลโตนดผง

วิมล บุญรอด | สุจริต สิงหพันธุ์ | ฤทัย ประทุมทอง |

หน้า 395-302


การศึกษาแบบจำลองของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถกระบะบรรทุกที่ติดตั้งถังก๊าซธรรมชาติด้วยโปรแกรม IPG carmaker

พุฒิพร ภาคสุโพธิ์ | เอกไท วิโรจน์สกุลชัย |

หน้า 303-310


การออกแบบและสร้างเครื่องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรูปอาหาร

อรุณ สุขแก้ว | วิมล บุญรอด | สุจริต สิงหพันธุ์ |

หน้า 311-318


ผลของแสงสว่างที่มีต่อการเปลี่ยนสีของไส้กรอกหมูในระหว่างการจัดเก็บ

ขวัญชัย ชอบสำราญ | เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ | ทวีพล ซื่อสัตย์ | นวภัทรา หนูนาค |

หน้า 319-326


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University