เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนเกษตรกร: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา

ปิยาวรรณ สกุลเจริญ |

หน้า 247-254


สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และโอกาสทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ: กรณีศึกษา ผ้าทอตีนจกของจังหวัดแพร่

ดาราวรรณ วิรุฬหผล |

หน้า 255-262


การศึกษาผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจฟาร์มแบบผสมผสาน กรณีศึกษาฟาร์มตัวอย่างของนายสุเทพ ปั้นธิวงศ์

ธนรักษ์ เมฆขยาย |

หน้า 263-269


ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน

จิระ บุรีคำ |

หน้า 270-279


ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สุพรรณี อัศวศิริเลิศ |

หน้า 280-287


สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด โอกาสทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดนครราชสีมาและอ่างทอง

เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ | สุมาลี พุ่มภิญโญ | อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ |

หน้า 288-295


การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินในบัญชีเงินทุนของประเทศไทย

ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ |

หน้า 299-306


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University