เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2563 )


Water footprint of rice production for individual and large-scale farmers in Phichit province of Thailand

Tharinee Senakum | Noppol Arunrat | Nathsuda Pumijumnong | Worachart Wisawapipat | Winai Chaowiwat | Uthai Chareonwong |

หน้า 784-793


การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในกระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้ม

ศิริพร สิงขโรทัย | ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา |

หน้า 794-801


การประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชิงพื้นที่เพื่อติดตามความเค็มในดิน พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำบางปะกงและแม่กลองตอนล่าง

เปรมศิริ คงเส้ง | อรยา สมรูป | กนกศักดิ์ ชาญกล | ปริเวท วรรณโกวิท |

หน้า 802-809


ความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อการพัฒนาต้นกำเนิดพลังงานของเครื่องจักรกลในการทำไม้

ชัยฉัตร ฉัตรศุภกุล | วันชัย อรุณประภารัตน์ | ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล |

หน้า 810-817


สถานภาพสัตว์ป่าในสภาพกรงเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย

สุภาภรณ์ วิสารวุฒิ | รองลาภ สุขมาสรวง | ประทีป ด้วงแค |

หน้า 818-825


ความหนาแน่น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

บงกชรัตน์ ภัทรมนัส | ปานวริศร์ ปานศรี | ศุภลักษณ์ ศิริ | ยุวดี พลพิทักษ์ | อภิษฎา เรืองเกตุ | ยอดชาย ช่วยเงิน | ประทีป ด้วงแค |

หน้า 826-834


ผลกระทบของไฟต่อการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าเต็งรังผสมสนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

เพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ | กอบศักดิ์ วันธงไชย | วาทินี สวนผกา |

หน้า 835-842


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งพลับพลึงธาร กรณีศึกษา คลองนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

นิติญา สังขนันท์ | ธิดารัตน์ คำล้อม | ขนิษฐา อีดเกิด |

หน้า 843-851


บทบาทและความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทำหน้าที่คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พงศ์นรินทร์ ไชยกรด | สุรินทร์ อ้นพรม | รัชนี โพธิแท่น |

หน้า 852-859


การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสำหรับศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ

ธัญญาทิพย์ หมาดหมีน | นิตยา เมี้ยนมิตร | พสุธา สุนทรห้าว |

หน้า 860-867


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University