เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช ( พ.ศ. 2555 )


คุณสมบัติของน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายในบ็อกของข้าวตอกฤๅษีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

สันติ สาระพล | ณัฎฐา เสนีวาส |

หน้า 111-119


มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32

สกล ฉายศรี | พชรดา ฉายศรี | ประภาส ช่างเหล็ก | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สุปราณี งามประสิทธิ์ | เอ็จ สโรบล | โอภาษ บุญเส็ง |

หน้า 120-127


ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรต่อการตายของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana L. F. Blattidae: O. Blattodea)

ศิรวุฒิ สิทธิโชค | มยุรา สุนย์วีระ |

หน้า 128-135


การดูดซับ ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และแคดเมียมของสเมกไทต์

เกษรา จิตนิยม | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |

หน้า 136-143


วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

ปรัชญา เอกฐิน | สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ | จรรยา มณีโชติ | วิชชุพร รักสำรวจ |

หน้า 144-151


ฝ้ายใบขนพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 84 - 4

ปริญญา สีบุญเรือง | วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ | ไพฑูรย์ นาคาพันธุ์ | สุริพัฒน์ ไทยเทศ | ศิวิไล ลาภบรรจบ | อมรา ไตรศิริ | ณัฐภัทร คำหล้า | สาธิต อารีรักษ์ | เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์ |

หน้า 152-161


อิทธิพลของน้ำสกัดมูลสุกรต่อความงอกและการยกระดับคุณภาพของกล้าข้าวพันธุ์ กข 31

ปฏิมา อู๋สูงเนิน | ชวนพิศ อรุณรังสิกุล | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ |

หน้า 162-170


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University