เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย

สมชัย พงศ์จรรยากุล | มลิวัลย์ ชุนถนอม | ธีระศักดิ์ พราพงษ์ | ศิริวรรณ พราพงษ์ | ผกาวดี พงษ์เกษ | กฤษณา แสงประไพทิพย์ | นุช โชติช่วง |

หน้า 261-268


การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea)

คมศิลป์ สหตระกูล | กมลพร ธนารุณ | ชนิตา สุจริตธัญตระกูล | ปริญญา สาครเจริญ | มานิตา ธนสันติ | สนธยา มานะวัฒนา | พรชัย สัญฐิติเสรี | เกษกนก ศิรินฤมิตร |

หน้า 301-313


ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนด้านสุขศาสตร์ ในช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเขตภาคเหนือ

สุวิชัย โรจนเสถียร | สุวิทย์ โชตินันท์ | เทิดศักดิ์ ญาโน | ภาวิน ผดุงทศ |

หน้า 315-320


คุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งหลังการใช้สารละลายเจือจางน้ำเชื้อชนิดบีทีเอสเปรียบเทียบกับโมดีนาในการปรับสภาพอสุจิระหว่างการลดอุณหภูมิ

พนิดา ชนาภิวัฒน์ | กัมพล แก้วเกษ | เผด็จ ธรรมรักษ์ |

หน้า 331-337


การจำแนกชนิดของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ที่แยกจากชิ้นส่วนไก่ในเขตโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีซีโรกรุ๊ป

บงกช นพผล | ยาซูชิ คาตาโอกะ | ทาคุโอะ ซาวาดา |

หน้า 346-350


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University