รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากยานยนต์

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ |

หน้า 809-816


การกระทำผิดของหญิง

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล |

หน้า 817-825


กระบวนการจัดตั้งคุ้มเพื่อการพัฒนาชนบท

รัชนีกร เศรษโฐ |

หน้า 827-834


โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.)

อนันต์ ดาโลดม | พจน์ ชุมศรี | วันชัย สัจจาบรรพต |

หน้า 835-841


การสอนสังคมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตร

ปฬาณี ฐิติวัฒนา |

หน้า 843-850


การศึกษาทัศนคติของประชาชนและทีมจิตเวชต่อการให้บริการทางจิตเวชของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาจิตเวชชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณี 4 จังหวัด

สุปาณี สนธิรัตน | ทิพวัลย์ สุรินยา |

หน้า 851-860


แบบทดสอบ LSIA และ life experience test การสร้างและวิธีใช้วัดความพอใจในชีวิตและพฤติกรรมสังคม

ศรีเรือน แก้วกังวาล |

หน้า 861-869


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University