เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท

อารยา ศานติสรร | ประวุฒิ แย้มยลงาม | ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี | ศนิ ลิ้มทองสกุล | วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ |

หน้า 402-409


แนวนโยบายการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวความหนาแน่นสูงในประเทศฝรั่งเศส กรณีศึกษา La Dune du Pilat, Department of Gironde, Region of Aquitaine ฝรั่งเศส

กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ |

หน้า 442-450


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University